(( چیز کیک ساده ))
توضیحات کالا :

این کیک لذید محتوی اسفنج ساده و پنیر خاص می باشد.