(( دانمارکی پودر قندی ))
توضیحات کالا :

تمامی کرمهای شیرینی دانمارکی نیشکر از شیر تازه و آرد ذرت تهیه می شود