(( زعفران سحر خیز ))
توضیحات کالا :

در وزنهای زیر می باشد
نیم مثقالی
یک مثقالی
یک مثقالی کادویی